แบบฟอร์ม

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของลิงค์ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ เอกสารแนะนำต่างๆที่จำเป็น
Download คู่มือลงทะเบียนเรียนฯ  http://www.stou.ac.th/offices/ore/rere/goto/page147

แบบฟอร์ม
1 ใบคำร้องทั่วไป มสธ.11–Download Form
2 คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก มสธ.9–Download Form
3 ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่  มสธ.7  —Download Form
4 ใบคำร้องขอเที่ยบงานรายวิชาที่ศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  มสธ.18  —Download Form
5 ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา  มสธ.25  —Download Form
6 ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัย  มสธ.19 —Download Form
7 ใบลงทะเบียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มสธ.28 —Download Form
8 ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราว และ ถาวร  มสธ.27  —Download Form
9 ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา  มสธ.20  —Download Form
10 แบบขอแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา และ คำชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา  มสธ.10  —Download Form Download Form
11 ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล  มสธ.8  —Download Form
12 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.   มสธ.26  Download Form
13 ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ. (กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา)  มสธ.26.1  Download Form
14 แบบตัวอย่างลายมือชื่อ  –  —Download Form
15 แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านระบบ Pay at Post  – —Download Form
16 แบบขอชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน Pay at Post  – —Download Form
17 ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต  มสธ.16  —Download Form
18 ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)  มสธ. 30 –Download Form
19 แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ —Download Form
20 แบบฟอร์มสมัครใช้ SMS —Download Form