เรียน มสธ. ดีอย่างไร

เมื่อเรียน มสธ. จบ
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก็ได้ให้การรับรองคุณวุฒิบัณฑิต มสธ. จึงมีศักดิ์และสิทธิ์เช่นเดียวกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆ ทุกประการ

เรียนด้วย ทำงานด้วยก็ได้
นักศึกษา มสธ. สามารถประกอบอาชีพในระหว่างที่เรียนได้

เรียนในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นได้ในเวลาเดียวกัน
นักศึกษา มสธ. สามารถศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งอื่นในเวลาเดียวกันได้ เพราะนักศึกษา มสธ. ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ แต่สามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามความพร้อมและความสะดวก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนคุณวุฒิและช่องทางประกอบอาชีพได้กว้างขวางขึ้นเมื่อสำเร็จการศึกษา

ประหยัด
นักศึกษา มสธ. เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่ำ เนื่องจากนักศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตำราฯลฯ

สะดวก
นักศึกษา มสธ. สามารถเรียนอยู่ที่บ้านหรือที่อื่นๆ ได้สะดวก สามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก ห้องสมุด มุม มสธ. เข้ารับการสอนเสริม และสอบไล่หรือสอบซ่อม ณ สนามสอบและศูนย์บริการการศึกษา มสธ. ในจังหวัดของตน รวมทั้งสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางไปรษณีย์ ทางธนาคาร ทางโทรศัพท์ และทางอินเทอร์เน็ต

อิสระ
นักศึกษา มสธ. มีอิสระในการกำหนดเวลาเรียนให้เหมาะสมกับความพร้อมความสะดวก และสภาพแวดล้อมของนักศึกษาเอง

เอกสารการสอนประจำชุดวิชามีคุณภาพ
เอกสารการสอนประจำชุดวิชาของมหาวิทยาลัยเขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เนื้อหา สาระละเอียดสมบูรณ์ สามารถศึกษาและเข้าใจเนื้อหาได้ด้วยตนเอง

มีการศึกษาวิชาทหาร
นักศึกษา มสธ. ที่อายุไม่เกิน 26 ปี และสำเร็จการศึกษาวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถเรียนวิชาทหารต่อจนจบหลักสูตรชั้นปีที่ 3 หรือชั้นปีที่ 5 ในระหว่างที่ศึกษาใน มสธ.

ทุนการศึกษา
นักศึกษา มสธ. ทีมีสิทธิรับทุนการศึกษาสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้เหมือนสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ

ผู้สูงอายุ
สำหรับผูสมัครที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มหาวิทยาลัยยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน 800 บาท