ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายใน 1 ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้

การลงทะเบียนเรียน

1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
1 ชุดวิชา 800 บาท
2 ชุดวิชา 800 บาท
3 ชุดวิชา 800 บาท
2. ค่าบำรุงการศึกษา
1 ชุดวิชา 500 บาท
2 ชุดวิชา 500 บาท
3 ชุดวิชา 500 บาท
3. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา ตลอดเวลาของการเป็นนักศึกษา(ชำระครั้งเดียวตอนสมัคร)
1 ชุดวิชา 100 บาท
2 ชุดวิชา 100 บาท
3 ชุดวิชา100 บาท
4. ค่าชุดวิชารวมค่าวัสดุการศึกษา *
1 ชุดวิชา 1,000 บาท
2 ชุดวิชา 2,000
3 ชุดวิชา 3,000 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
1 ชุดวิชา 2,400 บาท
2 ชุดวิชา 3,400 บาท
3 ชุดวิชา  4,400 บาท
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษา โดยประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาศึกษา 4 เดือนค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตร

ชุดวิชาละ 1,100 บาท (ยกเว้นชุดวิชาที่มีค่าวัสดุการศึกษาเพิ่ม)

รายวิชา 1,200 บาท มี รายวิชา ดังนี้
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร 2

เรียนซ้ำชุดวิชาและรายวิชาเดิม ชุดวิชาละ 400 บาท รายวิชาละ 500 บาท (ยกเว้นเป็นชุดวิชาที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนต้องชำระเต็มจำนวน)