สถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียมไทยคม 5

นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจสามารถรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงหรือรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผ่านดาวเทียมไทยคม 5 (STOU Channel ) ย่านความถี่ C-Band
โดยปรับค่าชุดรับสัญญาณดาวเทียม C-Band ให้สามารถรับชมได้ดังนี้

วิธีที่ 1
สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม C-Band ที่สามารถรับชมช่องของโมเดิร์นไนน์ได้อยู่แล้ว
ให้ปรับเครื่องรับสัญญาณดังนี้

  1. เลือกดูช่องสัญญาณของช่องโมเดิร์นไนน์ที่เครื่องรับดาวเทียม
  2. กดปุ่ม Menu บนรีโมทคอนโทรล แล้วใส่รหัสตามที่ได้รับมาจากผู้ขายชุดรับสัญญาณดาวเทียม (ถ้าไม่รู้สามารถเข้าไปหาดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.bkkcabletv.com/ เลือกหัวข้อ วิธีจูนช่องความถี่ดาวเทียม แล้วเลือกดูระหัสของรีโมท ดาวเทียมรุ่นที่ใช้งาน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของชุดรับสัญญาณดาวเทียมที่ใช้งานโดยตรง แล้วเลือกหัวข้อการติดตั้ง ชุดรับสัญญาณดาวเทียมในเว็บดังกล่าว)
  3. เลือกหัวข้อเพิ่มช่องรายการ เมื่อหน้าจอปรากฏหน้าต่างของการเพิ่มช่องรายการ ให้เลือกค้นหา หรือ search กด Ok เครื่องจะค้นหาช่องที่มีในย่านความถี่ของช่องโมเดิร์นไนน์ทั้งหมด
  4. 4.ออกจาก Menu ช่องที่เพิ่มขึ้นจะไปปรากฏอยู่ที่ช่องสุดท้ายของช่องที่เคยรับได้เช่นเคยรับได้ 100 ช่อง ช่องใหม่ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นช่อง 101 เป็นต้น ให้เลือกช่อง STOU สำหรับการรับชมรายการโทรทัศน์ หรือ ช่อง FM SUKHOTHAI สำหรับการฟังรายการวิทยุ ในช่องตารางรายการของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
  5. สำหรับเครื่องรับดาวเทียมบางรุ่นสามารถกดปุ่มเพิ่มช่องรายการได้โดยตรงจากรีโมทคอนโทรล

วิธีที่ 2 

สำหรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม C-Band ที่ไม่สามารถรับช่องโมเดิร์นไนน์ได้

ให้ปรับค่าของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมดังนี้

1.เลือกเข้า MENU การติดตั้งช่องรายการด้วย รีโมทคอนโทรล
2.ป้อนค่าพารามิเตอร์สำหรับค้นหาช่องรายการดังนี้

  • ค่า Transponder Frequency หรือ TP freq.= 3520
  • ค่า Symbol rate หรือ SR= 28125
  • ค่า Polarization หรือ Polarity= Horizontal (H หรือ Hor.)

หลังจากปรับเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเรียบร้อยแล้วให้เลือกช่อง STOU สำหรับการรับชมรายการโทรทัศน์ หรือ ช่อง FM SUKHOTHAIสำหรับการฟังรายการวิทยุ ในช่องตารางรายการของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

ปัจจุบันมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหลายยี่ห้อที่มีระบบเพิ่มช่องอัตโนมัติหรือOTA เช่น PSI, IDEA SAT, INFOSAT, DYNASAT เป็นต้น   นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบช่องรายการของมหาวิทยาลัยได้จากช่องตารางรายการของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม