Mosoto หน้าหลัก  : บทเรียน  : คลิป  : วิทยุออนไลน์  Signup : Login : Forgot password

หาอะไรในมสธ.
สาขาวิชา


 • 80205 พื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของการเมืองไทย แนวข้อสอบ 99402 การจัดการความมั่นคงปลอดัยในระบบคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร 30201 30208การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

  คู่มือสำหรับนักศึกษา มสธ.ทุกระดับ แจ้งเรื่องวันประกาศผลสอบไล่าค 2/55 และกำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม
   
  อยากสำเร็จเหมือนGoogle ดู หลักการ 10 ข้อที่Google ตั้งไว้มีอะไรบ้าง วันประกาศผลสอบไล่าค 2/55 และกำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม


  คุณเคยมีความรู้สึกแบบนี้บางหรือไม่ ร่วมชื่นชม น้ำใจบนถนนในรัสเซีย เรื่องเล็กๆน้อยที่ช่วยสังคมให้น่าอยู่สุดยอด"สุาพบุรุษลู่วิ่ง" ไม่ยอมแซง เหตุคู่แข่งเข้าใจผิดขั้นเทพ "ไอ้หนูนักบาส" คนแห่คลิกดู2ล้านกว่าแล้ว
  3เกลอ พิการแต่กาย แต่ใจยิ่งใหญ่ สำหรับคนที่กำลังจะท้อ หรือคิดว่าจะยอมแพ้คลิปดีๆ ซึ้งๆ ชวนน้ำตาซึม "พระคุณของครู...ไม่มีวันเกษียณ"แกล้งคน!..ป้ายระวังตกหลุมมาช้าไป


  รับข่าวสาร

  Enter your email address:

   
  ลิงค์เพื่อชาว มสธ.
  ปริญญาตรี

 • ปฏิทินการศึกษา
 • การปฐมนิเทศ
 • การลงทะเบียนเรียน
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • การสอนเสริม
 • ตารางออกอากาศรายการวิทยุและโทรทัศน์
 • การฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
 • การอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ
 • การเตรียมตัวสอบ
 • ลักษณะข้อสอบ
 • กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล
 • การสอบในต่างประเทศ
 • ตรวจสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ
  Walk-in Exam
 • การลงทะเบียนเพิ่มชุดวิชา
 • การขอย้ายสังกัดสาขาวิชา
  /การเปลี่ยนวิชาเอก
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
  (ขอเปลี่ยนที่อยู่/คำนำหน้า/ชื่อ/สกุล)
 • e-Learning
 • e-Tutorials
 • TV Online
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • m-Learning
 • e-Library
 • ประกาศผลการสอบประจำภาคการศึกษา
 • การลงทะเบียนเรียนและการจัดส่งเอกสาร
 • การรับกิจกรรมประจำชุดวิชา
 • การตรวจสอบผลการเรียนทั้งหมด
 • นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
 • การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
 • ตรวจสอบบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน
  เป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2555
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนและ
  ตารางสอบแต่ละภาคการศึกษา
 • การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน๊ต
 • คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
 • ทุนการศึกษา
 • ชมรมนักศึกษา มสธ.
 • การศึกษาวิชาทหาร
 • การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
 • กีฬามหาวิทยาลัย
 • การแนะแนวการศึกษา
 • การติดตามการเรียนและให้คำปรึกษา
 • การพัฒนานักศึกษาและบัณฑิต
 • ข่าวและทำเนียบบัณฑิตอาสา
 • ข้อบังคับและระเบียบที่เกียวข้อง
 • การโอนชุดวิชา
 • การเทียบแทนชุดวิชา
 • ระเบียบการสมัคร ปี 2555
 • Download File เสียงชุดวิชา
 • กิจกรรมประจำชุดวิชา
 • เอกสารโสตทัศน์ประจำชุดวิชา
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • ฟังวิทยุออนไลน์
  ฟังวิทยุออนไลน์กับมสธ.ดอทเน็ท


  บัณฑิตศึกษา

 • ปฏิทินการศึกษา2555
 • ปฏิทินการศึกษา2555-ป.เอก
 • ปฏิทินการศึกษา2554
 • การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ
 • การจัดส่งเอกสารการสอน
 • การสอบและผลการสอบ
 • แผนกิจกรรมการศึกษา
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับนักศึกษา
 • กำหนดการสัมมนาสำหรับศูนย์วิทฯ 
 • ตารางสอบ
 • สนามสอบระดับบัณฑิตศึกษา
 • การตรวจสอบสนามสอบเบื้องต้น
 • กำหนดการสอบและสนามสอบรายบุคคล 
 • กำหนดการสอบสัมฤทธิบัตร
 • การขอเปลี่ยนสนามสอบ
 • กำหนดการสัมนาเข้มดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • กำหนดสอบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS/ประมวลฯ
 • ตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • การเผยแพร่ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
 • คู่มือการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วพ./IS
 • ทุน/รางวัล ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
 • การสอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก
 • รหัสชุดวิชาสอบประมวลความรู้
 • บรรยาย มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในการวิจัย
 • บรรยาย วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน
 • รวมบทความการประชุมเสนอผลงานวิจัยฯ
 • การต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติ
 • การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับ
      บัณฑิตศึกษา มสธ ครั้งที่ 2
 • e-learning
 • Radio Online
 • Media on Demand
 • e-Library
 • ลงทะเบียนขอใช้ระบบข้อมูลส่วนบุคคล
 • ตรวจสอบการลงทะเบียนและผลการสอบ
 • ตรวจสอบการลาพัก
 • แนวปฎิบัติการลงทะเบียนเรียน
 • ชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนปีการศึกษา55
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาป.โท
 • สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
 • สำหรับนักศึกษา ป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
 • ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2553
 • การโอนชุดวิชา/เทียบงานรายวิชา
 • แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จ
  การศึกษา
 • การขอเอกสารสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.เอก
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.โท
 • ประกาศค่าธรรมเนียมป.บัณฑิตหลักสูตรฯ
 • more

 • เปิดรับสมัครสมาชิกข่าว SMS แล้ว 
 • แนวปฏิบัติผู้สำเร็จการศึกษา ป.บัณฑิต 
 • การขอสำเร็จการศึกษาป.โท นิติฯ
 • ข่าว งานประชุมทางวิชาการ
 • กรอบการขอสำเร็จการศึกษาป.โท/ ป.เอก
 •  
  (ติดตามข้อมูล 15 ต.ค. 55 เป็นต้นไป)

 • ปริญญาเอก
 • ปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • สัมฤทธิบัตรบัณฑิต

 • เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-สกุล
 • คำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่
 • เปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
 • เปลี่ยนแผน
 • การขอคืนสถานภาพนักศึกษา
 • การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง

 • ข้อมูลสัมมนาสำหรับชุดวิชา 50702 และ 50704 
 • คู่มือนักศึกษาทุกระดับ
 • แผนกิจกรรมการศึกษา
 • แบบฟอร์มลงทะเบียน/คำร้อง
 • แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์/ IS

 • อิ่มบุญ คุ้มค่า ราคาเบาๆ ร้านส้มตำก้างใหญ่ วัดสวนแก้ว
  More...>>
       
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(Call Center)
  โทรศัพท์ 0-2504-7788 : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 19.10 น.
    : วันเสาร์- อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
  โทรศัพท์มือถือ : วันจันทร์ - ศุกร์  08.30 - 16.30 น.
  08-4360-4465,08-4360-5612,08-4439-9478 และ 08-4360-4957
    โทรสาร : 0-2503-3546-8  E-mail : ic.proffice@stou.ac.th